Disclaimer

ALGEMENE VOORWAARDEN DILS & MANDER BVBA
ARTIKEL 1 DEFINITIES
1.1. D&M: de BVBA Dils & Mander met maatschappelijk zetel te Technologiepark-Zwijnaarde 3, B-9052
Gent en met ondernemingsnummer 0652.776.148, hierna afgekort als D&M
1.2. OPDRACHTGEVER: De natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst wordt gesloten.
1.3. OFFERTE: Het document en zijn eventuele bijlagen waarin de werken, de financiële en andere
voorwaarden waaraan deze diensten, producten of leveringen die D&M aanbiedt aan de
OPDRACHTGEVER: worden beschreven.
1.4. OPDRACHT: Het geheel aangeboden door D&M zoals omschreven in door de OPDRACHTGEVER
aanvaarde OFFERTE.
ARTIKEL 2 TOEPASSING ALGEMENE VOORWAARDEN
2.1. Door het plaatsen van een bestelling erkent de OPDRACHTGEVER de algemene voorwaarden van
D&M te aanvaarden. Eventuele afwijkingen zijn slechts geldig mits zij gebeuren op basis van een
voorafgaandelijke schriftelijke overeenkomst die door beide partijen wordt ondertekend. Deze voorwaarden
hebben van rechtswege voorrang en gelden met uitsluiting van de voorwaarden van de
OPDRACHTGEVER. De eventuele niet-geldigheid van (een deel van) een beding of het toestaan van een
uitdrukkelijke afwijking, doet geen afbreuk aan de geldigheid en toepasselijkheid van alle andere clausules.
ARTIKEL 3 OFFERTE EN BESTELLING EN ANNULERING
3.1. Tenzij in de OFFERTE van D&M uitdrukkelijk anders is vermeld, geldt deze OFFERTE gedurende 30
kalenderdagen vanaf de datum waarop deze is uitgebracht. Indien de OPDRACHTGEVER de OFFERTE
niet binnen de termijn vermeld in de OFFERTE of binnen de vooropgestelde 30 dagen na de datum van de
OFFERTE uitdrukkelijk heeft aanvaard en ondertekend heeft teruggezonden, kan hij er zich niet meer op
beroepen.
3.2. De bestelling dient te gebeuren door een ondertekening van de OFFERTE waarbij wordt een akkoord
via email gelijkgesteld met een schriftelijke ondertekening.
3.3. Prijzen aan ondernemingen zijn steeds BTW exclusief. Alle kosten in verband met de uitvoering van de
OPDRACHT, die op grond van de OFFERTE niet uitdrukkelijk voor rekening van D&M zijn, zijn
integraal ten laste van de OPDRACHTGEVER.
3.4. Elke wijziging van de bestelling door de OPDRACHTGEVER na de totstandkoming van de
overeenkomst kan een aanpassing meebrengen van prijs en/of leveringstermijn. Meerwerken, dit zijn alle
werkzaamheden en leveringen die niet in de OFFERTE begrepen zijn en door de OPDRACHTGEVER
gevraagd/besteld worden evenals onvoorziene omstandigheden tijdens de uitvoering of wanneer D&M bij
een werfbezoek vaststelt dat de voorbereidende werkzaamheden en/of uitvoering van de ontwerpen door
de OPDRACHTGEVER of diens aannemers anders werd gedaan dan oorspronkelijk voorzien was en zich
derhalve ten aanzien van de oorspronkelijke ontwerpen wijzigingen of meerwerken opdringen, zullen door
D&M aangerekend worden aan de OPDRACHTGEVER conform het geldende uurtarief van 40 EUR
(excl. BTW).
3.5. Het annuleren van een bestelling door de OPDRACHTGEVER is mogelijk zolang D&M haar
werkzaamheden niet heeft aangevat en mits betaling van een schadevergoeding van 30% van de
overeengekomen offerteprijs.
3.6. Wanneer de overeenkomst eenzijdig wordt verbroken door de OPDRACHTGEVER of ingeval van
gehele of gedeeltelijke annulering van de bestelling door de OPDRACHTGEVER zal de
OPDRACHTGEVER een vergoeding verschuldigd zijn aan D&M die gelijk is aan de reeds uitgevoerde
prestaties/diensten verhoogd met een schadevergoeding van 20% van de overeengekomen prijs, dit
evenwel onverminderd het recht voor D&M om meerdere schade aan te tonen en te vorderen. Ingeval de
OPDRACHTGEVER een consument is, zal D&M bij annulering van de bestelling zonder reden of fout te
wijten aan de OPDRACHTGEVER, een soortgelijke schadevergoeding verschuldigd zijn aan de
OPDRACHTGEVER.
3.7. De offertes worden aan de OPDRACHTGEVER gedaan tegen een vaste prijs, met uitzondering van
de planbesprekingen/werfbezoeken. Voor deze planbesprekingen/werfbezoeken worden in een OFFERTE
eenheidsprijzen bepaald.
De prijzen voorzien in een OFFERTE voor het idee/ontwerp en de opmaak van de plannen omvatten
eveneens het gebruikelijk aantal revisies ervan naar aanleiding van de planbespreking(en) met de
OPDRACHTGEVER. Wanneer evenwel het gebruikelijk aantal revisies wordt overschreden, zal voor de
bijkomende revisies aan de OPDRACHTGEVER een bijkomende kost worden aangerekend aan een
uurtarief van 50 EUR (excl. BTW).]
ARTIKEL 4 OMVANG EN UITVOERING VAN DE OPDRACHT
4.1. De omvang van de OPDRACHT van D&M omvat uitsluitend de in de OFFERTE omschreven
werkzaamheden, desgevallend zoals uitdrukkelijk schriftelijk gewijzigd of aangevuld in de overeenkomst
met de OPDRACHGEVER.
4.2. Tenzij en louter in zover voorafgaandelijk uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen,
behelst de OPDRACHT een middelenverbintenis. De OPDRACHTGEVER aanvaardt dat zich lichte
afwijkingen in de materiaalkeuze, kwaliteit en kleur kunnen voordoen ten opzichte van de ontwerpen,
waarvoor D&M niet verantwoordelijk is. Indien bepaalde materialen of licht hiervan afwijkende alternatieve
materialen niet voorradig zijn of niet binnen een redelijke termijn kunnen geleverd worden, zal de
OPDRACHTGEVER gevraagd worden om zelf een alternatief materiaal te kiezen uit de door D&M
voorgestelde alternatieven. De gewichten, hoeveelheden, afmetingen en andere technische karakteristieken
worden steeds bij benadering gegeven. De OPDRACHTGEVER dient rekening te houden met toleranties
van +/- 3mm.
4.3. D&M mag voor de uitvoering van de OPDRACHT ten allen tijde een beroep doen op
onderaannemers. Ingeval evenwel de uitvoering en/of plaatsing door de OPDRACHTGEVER zelf of door
een door de OPDRACHTGEVER rechtstreeks aangestelde derde/aannemer gebeurt, zonder opvolging
door D&M, zal dit uitsluitend gebeuren door de OPDRACHTGEVER en op zijn verantwoordelijkheid. Bij
een werkongeval zullen de aannemer en zijn rechtverkrijgenden zich onthouden van iedere vervolging
tegenover de D&M behalve indien één van hen opzettelijk de inbreuk of het ongeval heeft veroorzaakt.
Omdat deze
clausule opgelegd wordt aan een derde, zal de aannemer dezelfde clausule inlassen in zijn overeenkomsten
met zijn onderaannemers evenals in zijn wettelijk verzekeringscontract tegen werkongevallen, zoniet
waarborgt hij de vernoemden.
ARTIKEL 5 LEVERING
5.1. Alle doorgegeven prijzen zijn exclusief levering tenzij dit expliciet op de OFFERTE is opgenomen. Als
plaats van het leveringsadres geldt het adres dat de consument aan de OPDRACHTGEVER heeft kenbaar
gemaakt. De levering gebeurt steeds op begane grond tot aan de voordeur.
5.2. De uitvoerings- of leveringstermijnen worden in gezamenlijk overleg bepaald tussen partijen op basis
van de kenmerken van de opdracht en de beschikbaarheid van D&M. De opgegeven uitvoerings- of
leveringstermijnen gelden ten aanzien van ondernemingen slechts ten indicatieven titel. Het overschrijden
van de voorziene uitvoerings- of leveringstermijnen kan onder geen enkele voorwaarde de verbreking van
de overeenkomst met zich meebrengen.
5.3. Wijzigingen in de bestelling hebben automatisch tot gevolg dat de vooropgestelde vermoedelijke
leveringstermijnen vervallen. Elke vertraging in de uitvoering waarvan de OPDRACHTGEVER kennis zou
krijgen, zal evenwel zo spoedig mogelijk ter kennis gebracht worden aan D&M.
ARTIKEL 6 BETALINGSMODALITEITEN
6.1. Alle overeenkomsten worden geacht gesloten te zijn en te worden uitgevoerd op de zetel van D&M
(Technologiepark-Zwijnaarde 3, B-9052 Gent) waar eveneens alle facturen betaalbaar zijn.
6.2. Bij elke bestelling dient de OPDRACHTGEVER een voorschot te betalen van 30% van het
factuurbedrag. Na voltooiing van de OPDRACHT is 70% van het factuurbedrag verschuldigd.
6.3. De OPDRACHTGEVER is ertoe gehouden de facturen van D&M integraal te betalen binnen de 14
kalenderdagen na de factuurdatum. Indien de factuur enkel per email wordt overgemaakt geldt als
factuurdatum de datum waarop deze email werd verstuurd
6.4. Niet-tijdige betaling maken alle vorderingen van D&M ten opzichte van de OPDRACHTGEVER,
zelfs indien die nog niet vervallen zijn, onmiddellijk opeisbaar zonder verdere ingebrekestelling en geeft
D&M, van rechtswege zonder enige aanmaning, recht op intresten a rato van 1 % per maand vanaf de
vervaldag en een forfaitaire schadevergoeding van 10 % van het factuurbedrag met een minimum van 125
EUR en dit onverminderd het recht van D&M om meerdere schade te bewijzen, vergoeding te eisen en de
overeenkomst te beëindigen. Bovendien behoudt D&M zich bij niet-tijdige betaling het recht voor om de
(verdere) uitvoering van haar verbintenissen onmiddellijk stil te leggen in toepassing van de exceptie van
niet-uitvoering zonder enige vergoeding of verhaal voor de OPDRACHTGEVER m.b.t. het niet
respecteren van de leveringstermijnen en onverminderd het recht van D&M om, gelet op de vertraging, de
prijzen en leveringstermijnen te wijzigen. Ingeval de OPDRACHTGEVER een consument is wordt hem
eenzelfde recht toegekend.
6.5. De OPDRACHTGEVER blijft in alle gevallen hoofdelijk en voor alle sommen aansprakelijk voor de
betaling van de facturen van D&M, ook indien D&M aanvaard heeft de facturen op te maken op naam van
derden.
6.6. Alle overeenkomsten worden geacht gesloten te zijn en te worden uitgevoerd op de zetel van D&M
(Technologiepark-Zwijnaarde 3, B-9052 Gent) waar eveneens alle facturen betaalbaar zijn.
ARTIKEL 7 KLACHTEN EN VORDERINGEN EN AANSPRAKELIJKHEID
7.1. Elke klacht tegen facturen dient per aangetekende brief aan D&M te worden bezorgd binnen een
termijn van 8 kalenderdagen na factuurdatum, op straffe van verval van het recht om te protesteren.
7.2. Onverminderd hetgeen hiervoor bepaald is, dient elke klacht voor zichtbare gebreken, ontbrekende
goederen of werken, of niet-conforme levering gemotiveerd en per aangetekend schrijven te worden
verzonden uiterlijk de dag van de levering, of de voorlopige oplevering. Bij gebreke aan een klacht binnen
voormelde termijnen geldt ieder (verder) gebruik en zelfs een gedeeltelijke ingebruikneming van de
goederen of de werken onweerlegbaar als een daad van goedkeuring of aanvaarding.
7.3. Klachten betreffende verborgen gebreken moeten gemotiveerd en per aangetekend schrijven
verzonden worden aan D&M binnen de 8 kalenderdagen na ontdekking ervan en in ieder geval binnen het
jaar na het plaatsen van de bestelling. Voor zover de OPDRACHTGEVER een consument is, doet deze
regeling geen afbreuk aan het gemeen recht.
7.4. Gebrekkige goederen kunnen slechts teruggezonden worden na schriftelijk akkoord van de
OPDRACHTGEVER en reizen steeds op kosten en risico van de OPDRACHTGEVER.
7.5. In het geval van een rechtmatige, gegronde klacht behoudt D&M zich het recht voor om naar haar
keuze de goederen te herstellen of te vervangen in plaats van over te gaan tot enige creditering. Deze
beperking geldt niet voor wat betreft de tienjarige aansprakelijkheid vastgelegd in de artikels 1792 en 2270
BW.
7.6. Behoudens in het geval van bedrog in hoofde van D&M, is haar aansprakelijkheid in het geval van een
rechtmatige, gegronde klacht beperkt tot de directe bewezen schade van de OPDRACHTGEVER. D&M is
niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals, doch niet beperkt tot, financiële of commerciële schade,
materiële of lichamelijke schade, winstderving, verlies van gegevens of productietijd, contractuele
schadevergoeding, minprijzen of boetes ingevolge vertraging waartoe de OPDRACHTGEVER zou
gehouden zijn, vermeerdering van algemene lasten of enigerlei andere gevolgschade. In elk geval is de
eventuele aansprakelijkheid van D&M beperkt tot het overeengekomen bedrag van de vergoeding (exclusief
BTW en andere lasten) dat de OPDRACHTGEVER aan D&M is verschuldigd voor de uitvoering van de
OPDRACHT.
7.7. D&M is in geen geval aansprakelijk voor eventuele schade die het gevolg is van (1) de onjuistheid,
onvolledigheid of inaccuraat zijn van de door de OPDRACHTGEVER aan D&M verstrekte adviezen of
informatie; (2) gebreken in de aan D&M door een derde geleverde producten die door D&M in het kader
van de OPDRACHT aan de OPDRACHTGEVER worden overgemaakt; (3) het niet omzichtig omgaan
met de design producten van D&M.
7.8. Behoudens in geval van opzet of zware fout van D&M, vrijwaart de OPDRACHTGEVER D&M voor
alle aanspraken van derden naar aanleiding van de OPDRACHT en komt de OPDRACHTGEVER, op
eenvoudig verzoek daartoe van D&M, vrijwillig tussen in elke geschillenbeslechtingsprocedure met zulke
derden naar aanleiding van de OPDRACHT.
7.9. Indien de OPDRACHT evenwel uit verschillende, duidelijk te onderscheiden projecten bestaat, is de
eventuele aansprakelijkheid van D&M met betrekking tot een welbepaald project telkens beperkt tot het
bedrag van de vergoeding (exclusief BTW en andere lasten) dat de OPDRACHTGEVER voor dat
welbepaalde project aan D&M is verschuldigd.
ARTIKEL 8 INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
8.1. Behoudens andersluidende overeenkomst blijven alle ontwerpen, plannen, visualisaties, enz. alsmede
het voorbereidend materiaal ervan die door D&M zijn opgemaakt uitsluitend eigendom van D&M en geniet
D&M ook de hieraan verbonden intellectuele rechten. Enkel D&M is ertoe gerechtigd de ontwerpen,
plannen, visualisaties, enz. te reproduceren of hieraan wijzigingen aan te brengen. De
OPDRACHTGEVER zal de ontwerpen, plannen, visualisaties enz. van D&M zonder voorafgaandelijke
schriftelijke toestemming van D&M in geen geval geheel of gedeeltelijk kopiëren of aan derden overmaken.
8.2. Schendingen op de in artikel 8.1. omschreven verplichtingen door de OPDRACHTGEVER zullen van
rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling aanleiding geven tot een forfaitaire schadevergoeding
van 20% van de overeengekomen vergoeding per vastgestelde inbreuk, onverminderd het recht van D&M
om meerdere schade aan te tonen en te eisen.
8.3. Door ontwerpen, plannen, visualisaties, enz. door D&M te laten opmaken geeft de
OPDRACHTGEVER de toelating aan D&M om deze naar derden toe als referentie te vermelden en
afbeeldingen van de realisatie te gebruiken in haar commerciële werking. D&M heeft het recht om van haar
uitgevoerde ontwerpen afbeeldingen te maken of te laten maken en deze openbaar te maken en te
verveelvoudigen onder meer, doch niet uitsluitend, in marketing- en reclamemateriaal.
ARTIKEL 9 SAMENWERKINGSPLICHT IN HOOFDE VAN DE OPDRACHTGEVER.
9.1. Indien en voor zover vereist voor de uitvoering van de OPDRACHT en behoudens indien
uitdrukkelijk anders is overeengekomen, staat de OPDRACHTGEVER er op zijn kosten voor in dat D&M
toegang verkrijgt tot alle terreinen waar de OPDRACHT moet worden uitgevoerd en de nodige toelatingen
en vergunningen verkrijgt die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de OPDRACHT.
9.2. De OPDRACHTGEVER is verantwoordelijk voor de stiptheid, nauwkeurigheid, volledigheid en
juistheid van alle gegevens en informatie die aan D&M worden overgemaakt. D&M mag deze gegevens en
informatie gebruiken zonder stiptheid, nauwkeurigheid, volledigheid en juistheid ervan te moeten
controleren. D&M kan geenszins aansprakelijk worden gesteld door leemtes, vergissingen en/of fouten die
rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zijn van onvolledige en/of onjuiste stukken, informatie en/of
documenten vanwege de OPDRACHTGEVER.
ARTIKEL 10 VERTROUWELIJKHEID
10.1. De OPDRACHTGEVER is ertoe gehouden de OFFERTE van D&M en de daarin vervatte gegevens
uitsluitend te gebruiken in het kader van zijn beslissing om de OPDRACHT al dan niet aan D&M toe te
vertrouwen. De gegevens uit de OFFERTE mogen, zonder de voorafgaandelijke schriftelijk en
uitdrukkelijke instemming van D&M, niet aan derden worden overgemaakt.
ARTIKEL 11 OVERMACHT EN ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN
11.1 Overmacht situaties waarover D&M geen controle heeft, bevrijden D&M, voor de duur van de hinder
en voor hun draagwijdte, van haar verbintenissen, zonder recht op enige prijsvermindering of
schadevergoeding voor de OPDRACHTGEVER.
11.2 Indien er zich na het sluiten van de overeenkomst met de OPDRACHTGEVER onvoorziene
omstandigheden voordoen die de uitvoering van de overeenkomst door D&M moeilijker of duurder
maken, is D&M ertoe gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en daarover met de
OPDRACHTGEVER in overleg te treden.
ARTIKEL 12 ONTBINDING
12.1. Onverminderd zijn recht op schadevergoeding in dat geval, is D&M ertoe gerechtigd om zijn
overeenkomst met de OPDRACHTGEVER eenzijdig en van rechtswege, per aangetekend schrijven, te
ontbinden in geval van het inleiden van een faillissement procedure in hoofde van de
OPDRACHTGEVER of (aanvraag tot) een gerechtelijke reorganisatie, alsook bij om het even welke
ingrijpende wijziging aan de juridische toestand van de OPDRACHTGEVER zoals een belangrijke
wijziging in het personeel of het management van de OPDRACHTGEVER, een belangrijke wijziging in de
aandeelhoudersstructuur van de OPDRACHTGEVER of wanneer de controle over de
OPDRACHTGEVER overgaat in andere handen of indien beslag gelegd worden op (een deel van) het
vermogen van de OPDRACHTGEVER, of ingeval er ernstige redenen zijn om te twijfelen aan de
mogelijkheid voor de OPDRACHTGEVER om zich te houden aan zijn financiële verplichtingen ten
aanzien van D&M (zo bijvoorbeeld de niet-betaling van voorschotten of de niet-tijdige betaling van
facturen ondanks rappel bij aangetekend schrijven hiertoe). Ingeval de OPDRACHTGEVER een
consument is wordt hem eenzelfde recht toegekend.
12.2. Ingeval van ontbinding van de overeenkomst ten gevolge van een toerekenbare nietnakoming/tekortkoming
in hoofde van de OPDRACHTGEVER, zal de OPDRACHTGEVER een
vergoeding verschuldigd zijn aan D&M die gelijk is aan de reeds uitgevoerde prestaties/diensten verhoogd
met een schadevergoeding van 20% van de overeengekomen prijs, dit evenwel onverminderd het recht voor
D&M om meerdere schade aan te tonen en te vorderen. Ingeval de OPDRACHTGEVER een consument
is, wordt hem een vergelijkbaar recht toegekend ingeval van ontbinding van de overeenkomst ten gevolge
van een toerekenbare niet-nakoming/tekortkoming in hoofde van D&M.
ARTIKEL 13 TOEPASSELIJK RECHT – BEVOEGDE RECHTBANK
13.1. Het Belgische recht is van toepassing op de overeenkomsten van D&M. Elk geschil met betrekking
tot het sluiten, de geldigheid, de interpretatie, de uitvoering en/of de beëindiging van deze overeenkomst
zal worden beslecht door de bevoegde rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent, afdeling
Gent. Ingeval de Opdrachtgever een consument is, doet deze regeling geen afbreuk aan het gemeen recht.